Publikationer

Litteratturen nedan tillhör Svenska folkskolans vänner, den tidigare upprätthållaren av Svenskfinlands Byar (Svensk Byaservice). Se även Svenska folkskolans vänners övriga publikationer.

 

Nya former för samarbete på landsbygden mellan staten, kommunerna,
företagen och tredje sektorn

Författare: Heikki Susiluoma
Utgivare: Temagruppen för medborgarorganisationer och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen
Utgivningsår: 2010
Översättning: rapporten finns också på finska
Bokpärm
Rapporten ger en skiss med förslag till hur man på olika sätt kunde utveckla samarbetet mellan offentliga sektorn, näringslivet och tredje sektorn. Rapporten fokuserar på vissa centrala problemområden och är skriven uttryckligen ur landsbygdens och medborgarorganisationernas perspektiv.
Läs boken som pdf
 

Initiativ och folkomröstningar som demokratiska redskap

Författare: Peter Backa
Utgivare: Tankesmedjan Lokus, beställ den från SFV.
Utgivningsår: 2009
Bokpärm
Peter Backa tar med utgångspunkt av sina erfarenheter av lokalt engagemang i Oregon, USA upp olika möjligheter att utveckla vår representativa demokrati till en mer deltagande demokrati.
Läs boken som pdf
 

Från folkstyre till styrt folk?

Författare: Björn Wallén, Peter Backa, Sten Berglund, Catharina Gripenberg, Christoffer Grönholm, Fredrik Guseff, Mirjam Kalland, Nils Torvalds, Georg Henrik Wrede och Clas Zilliacus
Utgivare: Tankesmedjan Lokus, beställ den från SFV.
Utgivningsår: 2008
Bokpärm
I samma utsträckning som marknaden och staten har trängt sig in på medborgarsamhällets domän, har också politik förvandlats från att ha varit en väg att förverkliga medborgarsamhällets moraliska och ekonomiska jämlikhetskrav till att bli förstatligad förvaltning eller marknadsmässig reglering. Och i motsvarande grad förlorar medborgarna förtroende för politiken som demokratiskt medel.
Läs boken som pdf
 

Coacha för mer arbetsglädje

Författare: Lena Börjeson
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2008
Bokpärm
Böckerna, textbok och arbetsbok, är främst avsedda för ledare som vill arbeta med att coacha sina medarbetare på ett sätt som leder mot resultat. Materialet är indelat i två delar. Del I ger dig bakgrund och tips om verktygen samt råd inför coach-arbetet. Del II innehåller själva verktygen.
Från början var materialet tänkt att hjälpa chefer till dem som är 55+, men även yngre kan ha glädje av de flesta verktygen för att få en belysning av arbetsuppgifter och roll.
Läs textboken som pdf    Läs arbetsboken som pdf
 

Från opinion till deliberation

Författare: Marina Lindell
Utgivare: Tankesmedjan Lokus
Utgivningsår: 2008
Bokpärm
I denna forskningsrapport analyseras medborgardiskussion, europeiska medborgarråd, deliberativa opinionsundersökningar, deliberationens dag, medborgarjuryn och konsensuskonferenser. Utöver en analys av dessa modeller tas också policyrekommendationer fram för hur ett lokalt medborgarforum kunde organiseras.
Läs boken som pdf
 

Metodantologi – tankar bakom pedagogiska metoder

Författare: Björn Wallén, Matts Granö, Kim Wikström, Henrik von Pfaler, Brad Absetz, Marina Lindell (red.) och Peter Backa
Utgivare: Svenska folkskolans vänner
Utgivningsår: 2007
Bokpärm
I olika former av utvecklingsarbete används metoder. Vad är det då som styr valet av metod? Vilken plats har metoden i det vi gör? Vi försöker här finna en metanivå, en filosofisk grund för vårt pedagogiska utvecklingsarbete.
 

Metodguiden

Författare: Marina Lindell m.fl.
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2006
Bokpärm
Metodguiden består av ett tjugotal metoder som b.la. kan användas i lokalt utvecklingsarbete. För varje metod finns, förutom en kort beskrivning av metoden, angivet när den är rekommenderad att användas, vad man bör tänka på vid användningen av den, hur omfattande metoden är tidsmässigt och hur krävande den är beträffande svårighet.
I Metodguiden finns också “Fusklapp för handledare” som innehåller nyttiga tips för dig som ska axla handledarens roll. Guiden innehåller också en CD-skiva med Metodguidens metoder samt en metodguidesplansch.
Läs guiden som pdf
 

Vi gör det tillsammans - handbok om samarbete

Författare: Brad Absetz
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2006
Översättning: boken finns också på engelska
Bokpärm

Boken är en idéhandbok för individer och grupper som genom samarbete vill hitta lösningar på de utmaningar som förändringar för med sig och få ny drivkraft till det dagliga arbetet. Boken innehåller många praktiska övningar och uppgifter med vars hjälp en grupp kan utveckla sin funktionsförmåga och förbättra gruppmedlemmarnas välbefinnande. I boken förmedlas författarens internationalitet, vilket ger en hel del att tänka på ur den finländska kulturens synvinkel.

Läs boken som pdf    Doing Things Together (pdf)
 

Tumstock för föreningsdemokrati

Författare: Peter Backa
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2006
Bokpärm
Föreningslivet innehar en nyckelställning i arbetet för demokrati. Föreningen skapar ofta de för demokratin så avgörande erfarenheterna, att det lönar sig att vara aktiv och påverka. Tumstocken är ett sätt att mäta demokratin, främst i lokala föreningar och byaråd. Den är ingen objektiv mätare, men genom sina tio indikatorer fokuserar den på centrala demokratiska element i föreningsarbetet.
Läs boken som pdf
 

DKB - Handbok i demokratikonsekvensbedömning

Författare: Christina Öling
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2006
Bokpärm
Modellen i boken tar fasta på elva olika variabler med vars hjälp man kan mäta demokratin ur olika synvinklar. Syftet med boken och modellen är att den ska vara ett verktyg på vägen för de som är intresserade av vad olika strukturomvandlingar kan få för effekter i den egna byn. En genomgående tanke i handboken är, att ta fasta på hur den enskilde individen kan påverka beslutsfattandet i sin närmiljö.
Läs boken som pdf
 

Konfliktlösning

Författare: Sanna Peitso
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2006
Översättning: boken finns också på finska
Bokpärm
Handboken i konfliktlösning ger förslag till metoder som kan användas för alla typer av konflikter: inom och mellan individer, mellan olika grupper av människor och ibland mellan hela kulturer. Utgångspunkten är att individen är den viktigaste resursen vid lösandet av en konflikt.
Läs boken som pdf    Lue kirja
 

Lokal kämparglöd

Författare: Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2006
Bokpärm
Boken innehåller elva berättelser som handlar om gräsrötternas kamp för den lokala demokratin. Exemplen i boken handlar bl.a. om byggande av fibernät, vägbygge och bygge av ett byacenter. Det goda med dessa exempel är att de som är involverade, har lyckats driva igenom det de brinner för och därmed visat att den lokala demokratin inte bara finns i fantasin.
Läs boken som pdf
 

SoR-Handbok - Social redovisning

Författare: Håkan Björk
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2005

Bokpärm
Handboken finns till för sådana organisationer som vill redovisa de icke finansiella resultaten på samma regelbundna och trovärdiga sätt som de finansiella. Handboken används som ett praktiskt verktyg när man vill mäta och synliggöra värden som det ekonomiska bokslutet inte täcker.
Läs boken som pdf
 

Finlandssvensk lokal utveckling - en antologi

Författare:Dennis Rundt, Björn Wallén, Mikael Erickson, Rikard Korkman, Anna Jungner-Nordgren, Nina Söderlund, Teresia Blomberg, Carita Lundin, Hasse Stagnäs, Gun Kapténs, Olav Jern, Per-Stefan Nyholm
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2005
Bokpärm
Läs boken som pdf
 

Social ekonomi - byaekonomi

Författare: Margita Lukkarinen och Ann-Sofi Smeds-Nylund
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2004
Bokpärm
 

Föreningskompassen

Författare: Malin Ström
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2003
Översättning: boken finns också på finska
Bokpärm
Läs boken som pdf    Lue kirja    Förkortad och omarbetad förengskompass.pdf
 

På rätt kurs - planeringshjälp för tredje sektorns kursverksamhet

Författare: Ann-Maj Björkell
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2001
Bokpärm
 

Metoder för framtidsdiskussion - i grupp

Författare: Christine Widd
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 2000
Finns endast som pdf
Bokpärm
Läs boken som pdf
 

Att prata om framtider

Författare: Peter Backa
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 1998
Finns endast som pdf
Bokpärm
Läs boken som pdf
 

Byajour - en flexibel servicepunkt

Författare: Niklas Ulfvens
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 1997
Bokpärm
Det finns fyra böcker i serien: "Byajour - en flexibel servicepunkt", "Serviceboende för äldre i den egna byn", "Företagare inom den sociala sektorn" och "Komunal verksamhet i privat regi".
Läs boken som pdf
 

Projektplanering

Författare: Niklas Ulfvens
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 1997
Bokpärm
Läs boken som pdf
 

Byaplan - redskap för framtiden

Författare: Tomas Lundqvist
Utgivare: Svenska studiecentralen
Utgivningsår: 1997
Finns endast som pdf
Bokpärm
Läs boken som pdf