Svenska temagruppen SveT

Om YTR:s temagrupper

Det finns ca 15 temagrupper inom YTR. Dessa organ bevakar och utvecklar vissa ämnesområden inom landsbygdsutvecklingen. Vissa har en sektorprofil, som t.ex. företags- och medborgarorganisationsfrågor, andra har en regional inriktning som t.ex. glesbygd. Därutöver finns mer administrativt avgränsade grupper som t.ex. de lokala aktionsgruppernas temagrupp. Under vissa perioden har det också funnits temagrupper för kvinnor och ungdom.

En del av temagrupperna har omfattande och stabil verksamhet som matgruppen och turismgruppen, andra grupper har mer tidsbegränsade uppdrag. Temagrupperna utgör en viktig del av det landsbygdspolitiska nätverket, de arbetar med sina teman med de verksamhetsformer som är mest lämpliga

Svenska temagruppen för landsbygdsutveckling

Svenska temagruppen för landsbygdsutveckling (SveT) som upprätthålls av Svenska studiecentralen, är ett samarbetsorgan för den finlandssvenska landsbygden – landskapsförbund, NTM-centraler, Leader-grupper, byaorganisationer och folkrörelser finns med i gruppen. Genom SveT ingår Studiecentralen i det nationella landsbygdspolitiska nätverket som koordineras av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR). YTR består av representanter för 7 ministerier samt alla centrala aktörer inom landsbygdsutvecklingen.

Bakgrund

Landsbygdsutvecklingsarbetet sköts både på svenska och finska i Finland. Men sättet att göra det har varit olika. Det är viktigt att utnyttja småskalighetens fördelar samt de resurser och möjligheter som det finlandssvenska nätverket erbjuder.

Den finlandssvenska landsbygdsverksamheten har i stort följt samma utvecklingsmönster som den finska, men den har organiserats betydligt lösare, vilket har gett större flexibilitet, men också mindre synergi. Samtidigt är långsiktigheten och hållbarheten sämre. Ett annat problem är att den svenska verksamheten inte har haft tillräckliga kontakter till den finska.

Den offentliga förvaltningen är organiserad i sektorer och regioner. Svenskfinland passar inte in i en sådan uppdelning. Arbete för Svenskfinland organiseras därför främst genom nätverk, ofta med betydande inslag av icke offentliga organisationer. Detta är också ett typiskt drag i landsbygdsutvecklingen. YTR – den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen – har en struktur och ett arbetssätt som är lämpligt också för finlandssvenskt arbete, speciellt naturligtvis för landsbygdsutveckling.

Arbetsfält

Temagruppens kompetens är den breda landsbygdspolitiken, d.v.s. samma arbetsområde som den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen YTR.

Inom detta arbetsfält är temagruppens uppdrag att sköta frågor som speciellt berör den finlandssvenska befolkningen. Språkliga och kulturella frågor är centrala. Men det finns också t.ex. närings-, kommunikations- och strukturfrågor som är av speciellt finlandssvenskt intresse.

Verksamhet 2012

Under 2012 kommer SveT att arbeta vidare på att skapa ett finlandssvenskt nät mellan landskapsförbundens och NTM-centralernas svenska organ och nätverk. Detta sker under året i nära samarbete med det nätverk som skapats av landskapsförbunden i Nyland, Egentliga Finland, Österbotten och Mellersta Österbotten. En målsättning är att till detta nät ytterligare knyta andra myndigheter, framförallt NTM-centralerna. Målet är också att det under året öppnas möjligheter för landsbygdsstudier på magisternivå. Detta sker i samarbete med framförallt Åbo Akademi.

 

Verksamheten startade 1.1. 2008 och mandatet går ut 31.12.2013