Långömodellen

Byaplanering enligt Långö-modellen uppstod som en produkt av den utvecklingsprocess som startade i Långö by i Karleby senhösten 1996. Initiativet kom från planeringsavdelningen i Karleby stad, där man förberedde uppgörandet av en delgeneralplan för stadens landsbygdsområden och vände sig till byarna för att höra invånarnas egna önskemål och planer. Byaföreningen, Långö byagille rf, såg en möjlighet att genom detta planeringsinitiativ utveckla en byaplan som t.o.m. kunde bli fastställd och få en juridisk status till de delar byaplanen sammanfaller med kommunens lagstadgade planeringsåtgärder. Detta binder i sin tur kommunen till byns utvecklingsprogram och får betydelse bl.a. då det gäller finansieringen av den efterföljande verkställigheten.

När kan man använda denna metod

Modellen är lämplig för byaråd som skall skriva byaplan eller revidera en redan befintlig plan. Det centrala för denna modell är grupparbete kring frågeformulär.

Metoden är särskilt lämplig att användas i fall, där byns intressen och kommunens/regionens intressen sammanfaller i konkreta åtgärder och där det finns påvisbara samordningsvinster av integrerad planering och gemensamma satsningar - framför allt på infrastruktur.

Vad krävs av deltagarna

En viss uthållighet och förmåga att fokusera på fakta och sakargument.

Vad krävs av ledaren?

Processen kräver i regel en diskussionsledare samt någon som koordinerar faktainsamlingen, analysen och sammanfattningen. Arbetet underlättas, om någon av deltagarna har erfarenhet av att bearbeta och analysera statistik.

Svårighetsgrad

Utomstående expertis behövs.

Tidsåtgång

Processbaserad

 

Läs mera

Metodguiden - Hur utveckla lokalsamhället

Christine Widd:
Metoder för framtidsdiskussion i grupp