Utskottets förslag till:

UTTALANDE FRÅN LANDSBYGDSRIKSDAGEN

Den tionde finlandssvenska landsbygdsriksdagen hölls under veckoslutet 20- 21.9.2008. Nu för första gången på Åland. Jubileet kulminerade i grundandet av föreningen: Hela Norden ska Leva. Föreningen är ett utvecklingsorgan för en gemensam byaverksamhet och landsbygdspolitik i Norden. Till första ordförande för föreningen valdes KarlErik Nilsson från Sverige.

Deltagarna som kom från Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland och Finland informerades om de senaste rönen inom landsbygdsutvecklingsforskningen. Den visar att landsbygdens attraktionskraft blir allt starkare. Detta visar sig bland annat i livsstilsförändringar och ökad energi- och miljömedvetenhet.

Allas delaktighet i den lokala utvecklingsprocessen behövs i en allt mer globaliserad värld i synnerhet i ett långtidsperspektiv. KSSR processen lyfter fram byarna som en värdefull resurs i utvecklingsarbetet. Landsbygdsriksdagen deltog också i Skördefesten i Jomala. Besöken på Skördefesten befäste den starka framtidstro som genomsyrade hela landsbygdsriksdagen.

Mariehamn 21.9.2008

Rapport

Nedan finns rapporten med tillhörande bilagor för Landsbygdsriksdagen 2008.
 

Finlandssvenska_landsbygdsriksdagen_2008_rapport.pdf

Bilaga_1_Visioner_landsbygdens_framtid.pdf

Bilaga_2_Landsbygdens_framtid_i_Norden.pdf

Bilaga_3_Vad_kan_landsbygden_erbjuda.pdf

Bilaga_4_Vilka_kriser_ser_ni_i_framtiden_i_er_by_landsbygden.pdf

Bilaga_5_Landsbygdens_utmaningar_under_de_kommande_åren.pdf

Bilaga_7_Slå_vakt_om_landsbygden-byarna.pdf

Bilaga_8_Glesgården och_sommarbyn.pdf

Bilaga_9_Resolution.pdf

Bilaga_10_Program.pdf

Bilaga_11_Deltagarlista.pdf

Pressmeddelanden

Pressmeddelande inför Landsbygdsriksdagen

Pressmeddelande 12.9.2008
Svensk Byaservice

– Det här verkar bli den största landsbygdsriksdagen hittills, säger Kenneth Sundman som håller i trådarna för den finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Kenneth jobbar på Svensk Byaservice på Svenska studiecentralen i Vasa.
– Vi är nästan överbokade, vilket är jobbigt och trevligt på samma gång, skrattar Kenneth.

Landsbygdsriksdagen firar samtidigt 10-års jubileum och jubileet till ära hålls landsbygdsriksdagen för första gången på Åland med Ålands bildningsförbund rf som lokal arrangör.

Landsbygdsriksdagen började som en österbottnisk affär på Norrvalla i Vörå år 1990. Sen dess har den funnit sina former och blivit en allfinlandssvensk samling som hålls vartannat år.

– Varför är intresset så stort i år?
– Jag tror att det är litet intressant att åka till Åland, säger Kenneth. Vi kommer bl.a. att besöka den populära Skördefesten. Men så har vi också ganska intressant program. Vi har framtiden som tema med professorerna Janken Myrdal från Uppsala och Erland Eklund från Åbo akademi, samt Henrik Ingo som talar om framtidens mat och energiproduktion. Dessutom har vi många andra höjdare som Eero Uusitalo från landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och Allan Blom från Österbottens förbund, landstingsledamot Roger Jansson och Jan-Erik Mattson från landskapsregeringen på Åland för att nämna några.

Pressmeddelande Landsbygdsriksdagens öppnande

- Landsbygdens överlevnad är både en mat- och klimatfråga, konstaterar Björn Wallén, rektor för Svenska studiecentralen och ordförande för Svensk Byaservice. Förutom mat- och miljöaspekter bör vi också lyfta fram civilsamhällets olika aktörer, som kommer att spela en allt större roll både för närdemokratin och närservicen, konstaterar han vidare när han öppnade den 10. finlandssvenska landsbygdsriksdagen i Mariehamn på lördagen.

Landsbygdsriksdagen öppnades till tonerna av Spelevinkarna och Mikael Eriksson verksamhetsledare på Ålands bildningsförbund hälsade de ca 100 deltagarna välkomna till Åland.

Björn Wallén öppnar Landsbygdsriksdagen med Mikael Eriksson i förgrunden.
Foto: Peter Backa

Eero Uusitalos pressmeddelande

Pressmeddelande
Publicering 20.9. kl. 12.00

- Medborgaraktiviteten måste stärkas. Den samhälleliga förändring som landsbygden genomgår ökar trycket på medborgaraktiviteten. När företagen inte har en tillräcklig marknad och den offentliga sektorn minskar sin verksamhet, så återstår den flexibla möjlighet som medborgaraktiviteten erbjuder. Det finns verkligen inte orsak att begränsa den genom hårda konkurrensregler eller skattebeslut. Detta säger Eero Uusitalo på den finlandssvenska landsbygdsriksdagen som hålls 20-21.9 i Mariehamn. Professor Eero Uusitalo är generalsekreterare i den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och ordförande för Byarverksamhet i Finland. Han kan också betraktas som både arkitekt och byggarbetare för den internationellt uppmärksammade finländska landsbygdspolitiken.

- Grunda byaföreningar och -andelslag. De närmaste årens utmaningar medför att de platsbundna, regionalt förankrade föreningarnas verksamhet ökar. Förhållandet mellan kommunen och byn bör organiseras målmedvetet. Traditionellt har förhållandet mellan kommunen och byn varit sympatiskt betydelselöst d.v.s. byn har presenterat sin verksamhet och kommunen har kommit emot med några hundra euro. Så kan man inte längre fortsätta. Man måste skapa ett avtals- och förhandlingsförfarande mellan de lokala utvecklarna och kommunen, säger Uusitalo vidare.

- LEADER är en verksamhetsform som passar i Finland, därför bör den förstärkas, medvetet och rejält. LEADER-metoden har visat sin funktionsduglighet i den finländska verksamhetskulturen och förvaltningen. LEADER-verksamheten startade med ganska små projekt. Nu när man har erfarenhet kan man väsentligt förstora projekten.

Uusitalo ser många nya möjligheter för landsbygden. Landsbygden är en eftertraktad boendemiljö och näringsstrukturen blir allt mångsidigare, samtidigt som distansarbetet ökar. Energikällorna i framtiden kommer att bli allt mer lokala, liksom serviceproduktionen. Men han lyfter också fram hotbilder, bl.a. leder klimatpolitiken och den globala konkurrensen till ökad koncentration. Dessutom är en överdriven byråkrati ett gissel för landsbygdsutvecklingen. Landsbygdsutveckling är alltid svårt eftersom den är horisontell medan strukturen inom förvaltningen i allmänhet är sektoriell, landsbygden representerar minoriteten av befolkningen medan majoriteten ser på världen ur ett stadsperspektiv säger Uusitalo.

Uusitalo uppmanar också lokala föreningar att gå samman eller skapa ett intimt samarbete för att möta framtidens utmaningar.

Allan Bloms pressmeddelande

Pressmeddelande – fritt för publicering 20.9. kl. 12.
Festtal hållet av Allan Blom, ordförande för Österbottens förbunds styrelse

SLÅ VAKT OM LANDSBYGDEN – BYARNA!

- Skapa lokalsamfund en hybrid mellan det lokala föreningslivet och kommunen sade Allan Blom, ordförande för Österbottens förbunds styrelse på landsbygdsriksdagen den 20.9. i Mariehamn i sitt festtal.
När kommunerna blir större behövs mera lokalt ansvarstagande ute i byarna. Genom att förena föreningslivets idérikedom och spontanitet med det offentligas mångsidiga kompetens och pålitliga finansiering så kan man skapa en hybrid som förenar det bästa i de båda sektorerna.
I praktiken skulle det kunna gå så till att föreningarna i byn samverkar till ett gemensamt lokalsamfund som får offentligt stöd för att kunna ha en liten men stabil förvaltning. Detta lokalsamfund skulle också göra upp byaplanen.
Allan Blom hoppades också att nästa landsbygdsriksdag, vid sidan av den storsamling det är i dag, skulle vara en samling för utsedda delegater från resp. by som bildat lokalsamfund i denhär meningen.

- Byaplanerna borde få rättsverkan. Om byn demokratiskt har bestämt sig för hur man vill utvecklas så bör det respekteras av myndigheterna.
- Låt t.ex. kommunen besvära sig mot byaplanen om de inte tycker om den sade Blom. Varför skulle inte besvärsrätten kunna svängas också den vägen?

- Om folk i ett område vill ha en samhällsservice som de inte får och anser att det är värt att själva betala för den – låt dom rösta om det! I t.ex. USA finns det många stater som låter innevånarna föreslå nya skattedistrikt för speciella ändamål. Sedan ordnar man en bindande folkomröstning, ja eller nej till att ta upp en extra skatt för t.ex. en egen hälsovårdstation. Detta stimulerar den lokala demokratin synnerligen effektivt sade Blom.

Föreläsningar

Föreläsningsmaterialet är sorterat enligt den ordning de kom i programmet.
 

Esa Härmäläs tal, "Visioner om landsbygdens framtid".

Erland Eklund, landsbygdsprofessor vid Åbo Akademi föreläste under temat "Landsbygdens framtid i norden".

Henrik Ingo föreläste under temat "Landsbygdens framtid i norden". Framtidens mat och energiproduktion.

Bikupediskussionen, Landsbygdsriksdagen sökte de viktigaste framtidsfrågorna.

Eero Uusitalos tal, "Landsbygdens utmaningar under de kommande åren".

Hans Bergström från Landsbygdsnätverksenheten, JSM föreläste under temat "Framtiden är här!

Allan Bloms festtal, "Slå vakt om landsbygden - byarna".

Christian Pleijel, skärgårdsutvecklare från Ålands skärgårdsnämnd föreläser under temat "Best practice från Åland".

 

Bilder

Alla deltagare hälsades välkommna till Åland vid dörren till Självstyrelsegården av
Ålands bildnigsforums verksamhetsledare Mikael Erickson.
Foto: Jenny Tötterman 

Landsbygdsriksdagens öppning.
Foto: Mikael Erickson

Panel: Representanter för de nordiska byarörelserna diskuterar framtidsfrågor under
ledning av Björn Wallén.
Foto: Peter Backa

Deltagarna besökte också Skördefesten på Åland.
Foto: Mikael Erickson

Skördefest
Foto: Mikael Erickson

Mötesförhandlingar med Hela Norden ska leva. Föreningen grundades på Åland 20.09.2008 i
denna lokal, aditoriet i Självstyrelsegården.

Hela Norden ska levas första styrelse.
Från vänster: Risto-Matti Niemi (2:e vice ordförande, Finland), Brita Homleid Lohne (ledamot,
Norge), Mikael Erickson (ledamot, Åland), Ragnar Stefansson (ledamot, Island), Karl-Erik Nilsson
(ordförande, Sverige), Inez Abrahamzon (1:e vice ordförande, Sverige) och Erik Rytoft Jensen
(ledamot, Danmark)
Foto: Jenny Tötterman

 

Landsbygdsriksdagens tidning

Bläddra i helskärmsläge

Innehåll

Sid 1-4

Blå, blå vindar och vatten – från image till profilering för åländsk skärgård, Christian Pleijel

Landsbygdens ”vara eller inte vara”, Henrik Svarfvar

Skörderiksdag, Björn Wallén

Landsbygdsaktörer från när och fjärran - välkomna på landsbygdsriksdag, Mikael Erickson

Finlandsvensk landsbygdsriksdag för tionde gången, Peter backa och Kenneth Sundman

Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen såg sitt ljus, Ann-Sofi Backgren

Landsbygdens framtider, Peter Backa

"Men natt kanske blir dag" - landsbygdens framtid i Norden, Kenneth Sundman

Sid 5-8

Dyr olja ger ny chans för regionala livsmedel, Erland Eklund

Landsbygdsnätverksenheten spindeln i landsbygdsnätverket, Hans Bergström

Med medborgaren i fokus, Marina Lindell

Svensk koordinering inom landsbygdspolitiken, Ulla-Maj Wideroos

Idka landsbygdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa!, Erland Eklund

Är du en landsbygdsutvecklare, eller vill du bli en?, Lis-Helén Ekman

Sid 9-13

Åländska skolväsendet håller hög nivå, Britt Lundberg

ÅBF – en frisk fläkt i åländsk landsbygdsutveckling, Mikael Erickson

Leader på Åland tar fart, Roger Silfer

Landsbygdens ”vara eller inte vara”, Henrik Svarfvar (forts. från sid 1)

Blå, blå vindar och vatten – från image till profilering för åländsk skärgård, Christian Pleijel (forts. från sid 1)

Bergö – från fiskenät till Internet, Marika Sjöberg

Östra Nyland vill ha service i byarna, Mia Aitokari

Sid 14-16

Projekt som skärgårdskulturens välgörare, Anita Husell-Karlström

Privat-Offentligt-Partnerskap (POP) - Leader i stan, Peter Backa

Skärgård - envis som en martall, Håkan Eklund

Sid 17-18

Annonser

Sid 19-20

Skördefesten på Åland 2008 - åländskt så in i vassen!, Lena Brenner

 

Tidningsartiklar

Nya_Åland_07.08.2008: "Landsbygdsriksdag arrangeras på Åland".pdf

Nya_Åland_22.09.2008: "Stark framtidstro trots utmaningar".pdf

Ålandstidningen_22.09.2008: "Lantbruk räcker inte för att utveckla landsbygden", "Åland får styrelseplats i nybildad nordisk förening".pdf (5,5 mb)

Nya_Åland_30.09.2008: "Norden ska leva i nybildad förening".pdf