Årsberättelse 2020

Verksamheten på svenska bedrivs inom ramen för Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf:s arbetsteam, men är organiserad inom ramen för Svenskfinlands Byar (SFB), som upprätthålls av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

Den svenska verksamheten har det lokala samhället som grundtanke men Svenskfinland som arbetsfält. Även kontakter till Åland är viktiga. För att skapa ett bättre samarbete gällande byaverksamheten i Svenskfinland, har det under år 2020 bildats ett arbetsutskott bestående av representanter från de svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna; Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar r.f., Nylands Byar r.f. – Uudenmaan Kylät ry, samt Aktion Österbottens byaverksamhet och SILMU:s byasektion. I arbetsutskottet ingår även Lokalkraft Leader Åland.

Samarbetet med speciellt Förbundsarenan, de svensk- och tvåspråkiga LEADER-grupperna, samt andra landsbygdsrelaterade föreningar är också viktigt, såväl nationellt, nordiskt som europeiskt. Den nya riktlinjen som Landsbygdspolitiska rådet antagit, platsbaserad politik, är även en ledstjärna för Svenskfinlands Byar.

Svenskfinlands Byar är medlem av Finlands Byars byautskott och internationella utskott. SFB utgår från de specialbehov som finns på det finlandssvenska fältet och utnyttjar de möjligheter som de svenska organisationerna och nätverken ger.

Svenskfinlands Byars arbetsutskott har hållit 12 online-möten under året och ett fysiskt möte, det första 9.1. Följande online-möten har hållits; 30.1, 26.2, 26.3, 16.4, 28.4, 27.5, 11.6, 19.8, 23.9, 12.10, 10.11 och 16.12. Under mötena har bland annat olika aktuella ämnen diskuterats i relation till byaverksamheten, sakfrågor såväl inom det finlandssvenska som inom det nationella landsbygdsutvecklingsfältet. SFB har bl.a. satt igång en process för att ta fram fem smarta byar i Svenskfinland samt en på Åland. Namnbytet till Svenskfinlands Byar, liksom förberedelserna inför den finlandssvenska Landsbygdsriksdagens förberedande webbinarium 11.9 har också varit på agendan.

IDNET (Identitetsbaserat nätverk) inom Landsbygdspolitiska rådet (MANE) fungerar som ett projekt/nätverk under SLF. Temagruppen och Svenskfinlands Byar har ett nära samarbete och arbetsfördelning. SFB har informerat byaaktivisterna, de lokala aktionsgrupperna och landsbygdsutvecklarna via sociala medier. Informationen sköts via blogg, Twitter och Facebook. Svenskfinlands Byars blogg finns som länk på olika organisationers webbplatser. Dessutom har SFB upprätthållit hemsidan ByaNet som uppdaterats och är i färd att förnyas liksom nyhetsbloggen.

Svenskfinlands Byar har deltagit i Finlands Byars byautskott och internationella utskott, samt tagit del i dess tiimi-möten, informationsmöten för byaombuden och i en del av Finlands Byars övriga evenemang och utbildningar, vilka har liksom mötena hållits online. SFB har också i övrigt aktivt stött Finlands Byars internationella verksamhet och dess nordiska samarbete. SFB representerar Finlands Byar i styrelsen för Hela Norden ska leva. SFB samarbetar också aktivt med Nordregio och framförallt temagruppen för hållbar landsbygdsutveckling. Under året har SFB även gjort översättningar från finska till svenska åt Finlands Byar och bidragit med inlägg i Finlands Byars uutiskirje.

t verifiera och förbättra den sociala påverkan och ta en lämplig roll i landskaps- och regionreformen, samt framtidsarbetet till år 2030, förutsätts en kvalitetsprocess. Både centralorganisationen Finlands Byar, de 19 regionala byaföreningarna och Svenskfinlands Byar har uppgjort kvalitetsmanualer. Som avslutning på kvalitetsarbetet (2018-2019) hålls en auditering mellan två medverkande föreningar/organisationer. Svenskfinlands Byar höll sin auditering 9.9 med byaverksamheten vid Aktion Österbotten. Auditeringen genomfördes så att båda parter presenterade i tur och ordning sina arbeten. Efter varje presentation kunde motparten ge kommentarer.

På grund av coronapandemin hölls ett förberedande webbinarium 11.9 inför den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen som framflyttats till 25.3.2021, även det kommer att hållas som endagars webbinarium. Det förberedande webbinariet hade samma tema som den egentliga Landsbygdsriksdagen nästa år kommer att ha, platsoberoende arbete och hållbar utveckling. Josefina Syssner, som är biträdande professor i kulturgeografi, författare och föreläsare, föreläste om att krympa smart. Utöver Syssner föreläste även landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström om Landsbygdsbarometern 2020 och Ann-Sofi Backgren från SLF/IDNET om sociala innovationer och smarta byar. Webbinariet avslutades med workshops.